PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi jedną z podstawowych gałęzi prawa obejmującą swym zakresem stosunki między osobami fizycznymi, prawnymi, czy podmiotami gospodarczymi z jednej strony a organami administracyjnymi ze strony drugiej. W ramach tej gałęzi prawa pomagamy naszym klientom w sprawach wymagających znajomości prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
  • prowadzenie spraw administracyjnych, w tym w szczególności redagowanie pism, sporządzanie stosownych wniosków, odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • pomoc w postępowaniu o wydanie decyzji przez organy pierwszej instancji, w postępowaniach odwoławczych, w tym w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
  • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej
  • reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • pomoc przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa z tytułu szkód powstałych w wyniku m.in. bezprawnego wydania lub nie wydania decyzji
  • reprezentację w postępowaniu administracyjnym o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55