POMOC PUBLICZNA

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna jest niezwykle istotna dla przedsiębiorców jako instytucja mająca na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez udzielanie ulg podatkowych czy dotacji. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej możliwość uzyskania przez przedsiębiorców pomocy publicznej jest bardzo ograniczona przepisami unijnymi. Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze mające na celu otrzymanie pomocy publicznej w sposób zgodny zarówno z prawem krajowym jak i unijnym.

Świadczymy usługi w zakresie obsługi podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy publicznej, przygotowujemy w tym zakresie analizy oraz opinie prawne, jak również prowadzimy szkolenia mające na celu przybliżenie klientom regulacji krajowych i unijnych dotyczących tej instytucji prawnej. Adresatem naszej pomocy prawnej są również podmioty udzielające tej pomocy, w szczególności gminy.

Każda gmina realizująca inwestycje współfinansowane ze środków unijnych powinna umieć stosować w praktyce zasady udzielania pomocy publicznej aby właściwie skonstruować projekt i realizować go tak, aby uniknąć konieczności zwrotu środków unijnych z powodu nieprzestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.

Nasza Kancelaria oferuje usługi doradcze i szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu praktycznego zastosowania zasad pomocy publicznej. W szczególności oferujemy:

  • audyty uchwał rad gmin i ich projektów (programy pomocowe) w zakresie zgodności z zasadami pomocy publicznej
  • audyty/doradztwo w zakresie prawidłowości powierzenia zadań użyteczności publicznej innym podmiotom
  • audyty/doradztwo w zakresie realizacji i tworzenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej
  • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz doradztwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • szkolenia obejmujące obowiązki gminy jako organów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55