PRAWO ENERGETYCZNE

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne jest zespołem norm regulujących prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców końcowych paliw i energii oraz innych uczestników rynku w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, promowania konkurencji, ochrony odbiorców końcowych i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz związanych z ich realizacją zadań i kompetencji organów administracji.

Tak szeroki zakres regulacji sprawia, że zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym wymaga kompetentnej i rzeczowej obsługi prawnej, pozwalającej zminimalizować ryzyko niesione przez regulacje prawne i specyfikę sektora energetycznego.

By tego dokonać Kancelaria świadczy usługi związane z:

  • doradztwem w zakresie obsługi prawnej inwestycji w odnawialne źródła energii takie jak farmy wiatrowe, biogazownie
  • reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne
  • reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach uzyskania zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych, energii i ciepła
  • doradztwem w zakresie wykładni przepisów prawa energetycznego
  • reprezentacją w innych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz właściwymi sądami.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55