ZESPÓŁ

Paweł Ziółek – doktor nauk prawnych, adwokat

Paweł Ziółek ukończył w roku 1988 Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, w 1989 roku został absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową kontynuował jako Pracownik Naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk , a także Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1994 obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od roku 1995 właściciel firmy prawniczej i konsultingowej European Policy Consultants. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych – Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej, Doradztwa Finansowego oraz Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w 2010 roku.

Obszary specjalizacji: prawo Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie procesów legislacyjnych organów RP i organów UE.

Doświadczenie: doktor nauk prawnych, adwokat, właściciel firmy prawniczej i konsultingowej European Policy Consultants, specjalizującej się w doradztwie legislacyjnym. Po 1989 roku doradca Ministra ds. kontaktów z partiami politycznymi. W latach dziewięćdziesiątych doradca ds. zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP, a także doradca w Ośrodku Studiów Międzynarodowych Senatu RP. W latach 1998-2001 członek Rady Nadzorczej NFI Foksal i NFI Zachodni, w latach 2005-2007 członek Rady Nadzorczej NFI II. W latach 2008-2012 członek Rady Nadzorczej Trakcji Polskiej S.A.

Członkostwo w organizacjach: od 2010 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (adwokat).

Znajomość języków obcych: angielski, francuski.

Alicja Staroń – radca prawny

Alicja Staroń ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim.

Obszary specjalizacji: prawo administracyjne, prawo procesowe, prawo cywilne, prawo pracy.

Doświadczenie: wieloletnia obsługa prawna dużych przedsiębiorstw, w tym uczestniczenie w przekształceniach własnościowych. Prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego i obsługa prawna spółek prawa handlowego i cywilnego oraz osób fizycznych. Prowadzenie licznych procesów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, jak również prawa gospodarczego przed sądami wszystkich instancji.

Członkostwo w organizacjach: członek samorządu radców prawnych, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie pełni funkcję wizytatora, wcześniej członek organów samorządu radcowskiego w Warszawie oraz członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Znajomość języków obcych: rosyjski, angielski.

Publikacje i informacje dodatkowe: autorka publikacji z zakresu prawa pracy i wybranych zagadnień prawa procesowego. Wykładowca z zakresu prawa pracy, wybranych dziedzin prawa cywilnego, ochrony danych osobowych.

Magdalena Broniszewska – prawnik

Magdalena Broniszewska w 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2011 r. została wpisana na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Obszary specjalizacji: doradztwo legislacyjne, prawo sektora finansów publicznych.

Doświadczenie: pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (do 2004 r.) w zespole podstawowych praw i wolności obywatelskich, specjalizacja – prawo konstytucyjne – dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, dyskryminacja, równość wobec prawa, prawo do nauki. Autorka projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego oraz rewizji nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego w ww. zakresie. Członkostwo w organizacjach: od 2011 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (aplikant).

Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski.

Karolina Targańska – prawnik

Karolina Targańska w 2002 r. ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe „Fundusze Strukturalne UE” (Uniwersytet Łódzki) a w 2006 r. ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami” (Szkoła Główna Handlowa).

Obszary specjalizacji: partnerstwo publiczno- prywatne, pomoc publiczna, prawo konkurencji, regulacje i mechanizmy dotyczące wdrażania i wydatkowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Doświadczenie: od 2003 r. pracownik służby cywilnej specjalizujący się w obsłudze administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszami strukturalnych i pomocy publicznej. Ekspert w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE na poziomie krajowych i transgranicznym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa konkurencji i prawa pomocy publicznej. W szczególności świadczy pomoc prawną podmiotom udzielającym i korzystającym z pomocy publicznej podczas realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze administracji rządowej i samorządowej. Aplikant radcowski.

Członkostwo w organizacjach: od 2011 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (aplikant).

Znajomość języków obcych: angielski, włoski.

Publikacje i informacje dodatkowe: autor programów pomocowych i opracowań z zakresu pomocy publicznej współfinansowanych ze środków UE. Ponadto doświadczony wykładowca, trener z zakresu funduszy strukturalnych i prawa konkurencji.

Radosław Świtkiewicz – prawnik

Radosław Świtkiewicz w 1988 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obszary specjalizacji: doradztwo legislacyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne.

Doświadczenie: w latach dziewięćdziesiątych doradca Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. W latach 1991-2004 Dyrektor Biura Koła i Klubu Parlamentarnego Unii Wolności, AWS i SKL. Był Dyrektorem Biura Analiz Prawnych spółki Gemini 3000, współpracownikiem Kancelarii adwokata Krzysztofa Rajczewskiego, a także Law 8, Finance Support. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu procedury administracyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a także udzielał porad prawnych w ramach programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz i opinii z zakresu prawa cywilnego, w tym obrotu nieruchomościami, prawa handlowego.

Członkostwo w organizacjach: od 2009 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (aplikant).

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki.

Mateusz Szynkaruk – prawnik

Mateusz Szynkaruk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2010 r. jest aplikantem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Obszary specjalizacji: prawo energetyczne, prawo konkurencji, regulacje dotyczące wdrażania i wydatkowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pomoc publiczna.

Doświadczenie: jako pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestniczył w licznych notyfikacjach pomocy publicznej oraz sporządzał projekty opinii Prezesa UOKiK wydawanych zgodnie z ustawą z dnia 3o kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Uczestniczył w procesie notyfikacji pomocy publicznej dla sektora energetyki zarówno na szczeblu krajowym, jak i w czasie postępowania przed Komisją Europejską. Posiada doświadczenie obsługi prawnej jednej z instytucji wdrażającej fundusze europejskie. Jest doświadczonym szkoleniowcem.

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55